ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް

ޑރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ޑރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމްގައި ހުންނެވި ބޭކަނބަލެކެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމް ލިބިވަޑައިގަތީ 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޑރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހެއްދެވީ 2004 ވަނަ އަހަރު ނިއުޒިލޭންޑްގެ އޫކްލޭންޑް ޔުނިވަސިޓީގައި ހިސާބުގެ ދާއިރާ އިންނެވެ.