ސަބުދެލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސަބުދެލި

ސަބުދެލި(ސައިންޓިފިކް ނަން: Manilkara zapota)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sapodilla)އަކީ ގަހެއްގައި އަޅާ ފޮނިމޭވާ އެކެވެ. މި ދޮންވީމާ ފުށްގޮތެއް ހުރެއެވެ. މީގެ ބޭރުތޮށި ހުންނަނީ ވިލާތު އަލުވީގެ ތޮށީގައި ހުންނަ ކުލަޔާ ގާތް ކުލައެއްގައެވެ. ސަބުދެލި ގަސް ފުރަތަމަ ފެނުނީ މެކްސިކޯ އިންނެވެ. އެއަށްފަހު ފިލިޕީންސް އިންނެވެ. ސަބުދެލި ގަހަކީ 40-30 މީޓަރުގެ އުސްމިނަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ. ސަބުދެލީގެ ތަފާތު ވައްތަރު ތައް ހުރެއެވެ. ބައެއް ވައްތަރުގެ ސަބުދެލި ހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ. އަނެއް ބައި ވައްތަރު ހުންނަނީ ދިގުކޮށެވެ. ވަށް ސަބުދެލީގެ ވަށަމިނުގައި 8-4 ސމ ވަރު ހުރެއެވެ. އަދި ސަބުދެލީގެ އެތެރޭގައި 10-2 ވަރަކަށް އޮށް ހުރެއެވެ