ޢަބުދުއް ޝަހީދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ ޢަބުދުއް ޝަހީދު އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ގެ ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަގާމްގައެވެ. ޑރ ޢަބުދުއް ޝަހީދު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ އަޙުމަދު ޝަހީދު ގެ ބޭބެ އެކެވެ.