މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ އަކީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލަ ޓްރޯބް ޔުނިވަރސިޓީގައި 2004 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ވަނީ 15 ސެޕްޓެންބަރު 2004 ކުން 13 ޖުލައި 2005 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ މިހާރު ހުންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީގެ މަޤާމުގައެވެ.

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ގެ ބައްޕާފުޅަކީ އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ލުތުފީ އެވެ. ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ގެ ބައްޕާ ފުޅަކީ އަޒުހަރުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ގެ މަންމާ ފުޅަކީ ސ.ހުޅުދޫ ޢާއިޝަތު ސުފޭރާ އެވެ. ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ އާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެން ހުންނަނީ އެންމެ ފިރިހެން ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ އަހުމަދު ލުތުފީ އެވެ.

ޑރ މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

ތައުލީމީ ކާމިޔާބުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސ.ހުޅުދޫ އަށް އުފަން ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ތައުލީމް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ މާލެއައީ 1965 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ފުރަތަމަ އުޅުނީ ޢާލިޔާ ސުކޫލް ގައެވެ. އެއަށްފަހު އީޕީއެސް ގައެވެ. އެއަށްފަހު މަޖީދިއްޔާ ގައެވެ. އޯލެވެލް ހެދީ 1975 ވަނަ އަހަރު އެވެ، ޖުމްލަ 6 މާއްދާއިން އޯލެވެލްގައި ފާސްވި އެވެ. އަދި އެއަހަރު ރާއްޖެއިން ފާސްވި 5 ކުދިންގެ ތެރޭގައި ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ހިމެނެއެވެ. ދިވެހި މުދައްރިސް ކަމުގެ ސަނަދު ވެސް ޙާޞިލް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ޑރ. މުޞްޠަފާ ލުޠްފީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން 1975 ގައި ނިމިގެން މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހޯއްދެވުމަށެވެ. އިންޑިޔާގެ މައިސޯރުގެ މޮރޭހައުސް ކޮލެޖް އޮފް އޑިޔުކޭޝަނުން ޓީޗަރ ޓްރެއިނިން ހެއްދެވުމަށްފަހު ޔޫކޭގެ މޮރޭހައުސް ކޮލެޖް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޑިޕްލޮމާ ހެއްދެވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޔޫކޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބަރމިންހަން އިން މާށްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕީ. އެޗެޑީ ހެއްދެވީ 2004 ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލަޓްރޯބް ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ. މުސްޠަފާގެ ޚާއްޞަ އޭރިޔާއަކީ ގްލޯބަލއިޒޭޝަންގެ ދުވަސްވަރެއްގައި ދިވެހިރާޢްޖެ ފަދަ ކުދި ޤއުމުތަކަން ބޭނުންވާނެ ސްކޫލް މަންހަޖެވެ.

  • މާސްޓަރ ޑިގްރީ - ބާރމިންގހާރމް ޔުނިވަސިޓީ - އިގިރޭސިވިލާތް
  • ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީއެޗްޑީ) - ލަ ޓްރޯބް ޔުނިވަރސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިއާ

ސަރުކާރުގައި އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑރ. މުސްޠަފާ 1975 އިން 2005 އާ ދެމެދު އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ޓީޗަރުކަން، ހެޑްމާސްޓަރުކަން، ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރުކަން، މުދައްރިސުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޑިރެކްޓަރުކަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަން، އަދި ފުވައްމުލަކުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން މުސްޠަފާ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާއަކީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމެވެ. މުސްޠަފާ އަމިއްލައަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލެއްވީ 2005 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

  • ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވީ ޕްރައި މިނިސްޓަރުގެ އޮފީހުގައި
  • ދިވެހި މުދައްރިސްކަން ގްރޭޑް 8910 - މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް
  • އަތޮޅު ވެރިކަން - ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު
  • މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ލިޔުންތެރިކަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަރުކާރުގައި 32 އަހަރު ދުވަހު މސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު މިހާރު މުޞްޠަފާ މަސައްކަތްކުރައްވަނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮއާއެކު އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައެވެ. މުޞްޠަފާއަކީ ލިއުންތެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ލިއުއްވަނީ އިޖުތިމާޢީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ޝާއިޢުކުރެއްވި ވާހަކަތަކަށް މީހުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ދެވުނެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ އަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. މިގޮތުން ޖަޒީރާ ދުވަހު ނޫހަށާއި، ދަރުމަ މަހު މަޖައްލާ އަށް ޑރ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ގެންދަނީ ލިޔުއްވަމުންނެވެ.ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ އަކީ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ވާހަކަތައް ހިމެނެއެވެ.

  • އަޖައިބު ކައިވެނި
  • ޝާމް 2030
  • ސަރީޔަތް
  • ކެމްޕޭން