ނެޗުރަލް ކިލަރ ޓީ ސެލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ނެޗުރަލް ކިލަރ ޓީ ސެލް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Natural killer T cell) އަކީ ދިފާޢީ ނިޒާމްގެ ބައިތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސެލް އެކެވެ. ނެޗުރަލް ކިލަރ ޓީ ސެލް ހީވާގި ކުރުވުމުން ހަށިގަނޑަށް ވަންނަ ބެކްޓީރިއާ މަރާލުމަށް އެހީވެދޭ ކެމިކަލްއެއް ބޭރުކުރެއެވެ. އަދި މިސެލްތަކުން ސައިޓަކައިން(Cytokine) ކިޔާ މާއްދާއެއް ބޭރުކުރެއެވެ.