ޗިސްމޭގެ ކަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޗިސްމޭގެ ކަރު ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Neck of pancreas) އަކީ ޗިސްމޭގެ ބޯ،ޗިސްމޭގެ ޖިސްމު އާއި ގުޅުވައިދޭ ހިމަ ބައެކެވެ. ކުރިމަތިން ޗިސްމޭގެ ކަރު އިންނަނީ ޕެރިޓޯނިއަމް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Peritoneum) އިން ނިވާކުރެވިފައެވެ. އަދި މިބައި ޖެހިފައި އިންނަނީ މައިދާ އާއި ޑުއަޑީނަމް އާއި ދެމެދުގައިވާ ޕައިލޯރަސް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Pylorus) އޭ ކިޔޭ ބައިގައެވެ. ޗިސްމޭގެ ކަރު ފަހަތުން ޖެހިފައި އިންނަނީ ސްޕީރިއާ މެސެންޓިރިކް ވެއިން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Superior mesenteric vein) އަދި ސްޕްލެނިކް ވެއިން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Splenic vein) ގުޅިގެން ޕޯޓަލް ވެއިން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Portal vein) އުފެދިފައިވާ ހިސާބުގައެވެ.