Jump to content

ފައިތިލަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Foot
A human foot - Enlarge to view legend
Latin pes
Artery dorsalis pedis, medial plantar, lateral plantar
Nerve medial plantar, lateral plantar, deep fibular, superficial fibular
MeSH Foot

ފައިތިލަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Foot)އަކީ ކޮންމެ ފަޔެއްގެ ނިމޭތާގައި އިގިލިތައް އެއިން ނިކުމެފައިވާ ބައެވެ. އިންސާނުން ހިގާއިރު ބިންމަތީގައި ޖެހޭނީ ފައިތިލައިގެ ދަށް ފުށެވެ.ފައިތިލައިގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކަށިތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަށިތައް ހިމެނެއެވެ.

  • ފުންނާބު ކަށިގަނޑު
  • ތަނބި ކަށިގަނޑު
  • ނެވިކިޔުލަރ ކަށިގަނޑު
  • ކިޔުބޮއިޑް ކަށިގަނޑު
  • ކިޔުނިފޯރމް ކަށިކޮޅުތައް ( 3 ކަށިކޮޅު )
    • ނޯޓް: މަތީގައި ބުނެވުނު ހުރިހާ ކަށިތަކަށް އެއްކޮށްކިޔަނީ ޓާރސަލް ކަށިތައް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Tarsal bones) އެވެ.
  • މެޓަޓާރސަލް ކަށިތައް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Metatarsal bones) : ފައިތިލައިގައި މެދުގައި ހުންނަކަށިތައް
  • ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކަށިތައް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Phalanges)