ޖާދުﷲ ޖަމީލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޖާދުﷲ ޖަމީލަކީ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީގެ ދަރިކަލެކެވެ. ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ޖާދުﷲ ޖަމީލް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.