ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު އަކީ ސިކުނޑި އެއެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ރައްކާކުރެވިފައި އޮންނަ ކަށިގަނޑެވެ.

Human skull (front)
Human skull (side)

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރުފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]