Jump to content

ދާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދާބޭރުކުރާ ގޮށްތައް ދައްކައިދޭ މަންޒަރެއް

ދާ ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sweat) އަކީ ނުވަތަ ދަލަކީ ދާހިއްލުމުގެ ތެރޭގައި އިންސާނާގެ ހަންގަނޑުން ނިކުންނަ ދިޔާ ފެނެވެ. ދަލުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ފެނެވެ. ނަމަވެސް މަދު މިންވަރަކަށް ސޯޑިއަމް ކްލޮރައިޑް އެކުލެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ދަލުގައި މަޑު ލޮނު ރަހައެއް ހުންނަނީ އޭގައި އެކުލެވޭ މިދެންނެވި މާއްދާގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ބައެއް އެެހެނިހެން މާއްދާތައް ވެސް މަދުމިންވަރަކަށް ހުރެއެވެ. ދާބޭރުކުރަނީ ހަންގަޑުގައި ހުންނަ ދާބޭރުކުރާ ގޮށް ތަކުންނެވެ.