އިފެރެންޓް ޑަކްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިއީ އޮށުގެ ތެރޭގައިވާ ރީޓީ ޓެސްޓިސް އާއި މަނި ގުދަން ގުޅުވައިދޭ ކުދިކުދި މަގު ތަކެކެވެ. ނުވަތަ ކުދިކުދި ހޮޅިތަކެކެވެ. މާނައަކީ މަނިގުދަނަށް އޮށުގައި އުފެދޭ މަނި ދަނީ މިއިފެރެންޓް ޑަކްޓް ތަކުގެ އެހީގައެވެ.

ނަންބަރު7 ރީޓީ ޓެސްޓިސް.1-ޓޫނިކާ އަލްބުޖިނިއާ.2-ސެޕްޓުލާ ޓެސްޓިސް.3-ލޮބިއުލަސް ޓެސްޓިސް.4-މީޑިއަސްޓައިނަމް ޓެސްޓިސް.5-މަނި އުފެދޭ ހޮޅިތައް(ކޮންޓޯރޓީ) 6-މަނި އުފެދޭ ހޮޅިތައް(ރެކްޓައި)8-އިފެރެންޓް ޑަކްޓް