ސްކޯލިފޯރމްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސްކޯލިފޯރމްސް(Squaliformes) އަކީ މިޔަރު ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ އޯޑަރެކެވެ.މިއޯޑަރުގައި ތަފާތު 7 އާއިލާ އަކުން 80 ވައްތަރުގެ މިޔަރު ހިމެނެއެވެ. މިއޯޑަރުގެ މިޔަރުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަމަށް ފާހަގަ ވެފައިވަނީ ކަށިނެތް މިޔަރު އެވެ.


އާއިލާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެކިނަރީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އެކިނޯރިނަސް

ސްކޯލީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސެންޓްރޮފޮރީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެޓްމޮޓެރީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސޮމްނިއޯސީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އޮކްސިނޯޓީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑަލަޓީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޔޫޕްރޮޓޮމައިކްރަސް