Jump to content

ސްކޯލިފޯރމްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސްކޯލިފޯރމްސް(Squaliformes) އަކީ މިޔަރު ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ އޯޑަރެކެވެ.މިއޯޑަރުގައި ތަފާތު 7 އާއިލާ އަކުން 80 ވައްތަރުގެ މިޔަރު ހިމެނެއެވެ. މިއޯޑަރުގެ މިޔަރުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަމަށް ފާހަގަ ވެފައިވަނީ ކަށިނެތް މިޔަރު އެވެ.


  • އެކިނޯރިނަސް

ސެންޓްރޮފޮރީޑީ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެޓްމޮޓެރީޑީ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސޮމްނިއޯސީޑީ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އޮކްސިނޯޓީޑީ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
  • ޔޫޕްރޮޓޮމައިކްރަސް