ލޫބިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ލޫބިޔާ

ލޫބިޔާ(ސައިންޓިފިކް ނަން: Vigna unguiculata dekindtianas)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Black-eyed pea)އަކީ ރިހަ ތޮޅީގެ ވައްތަރެކެވެ. މިއީ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. ދިވެހި ބަހަށް ލޫބިޔާ ނެގިފައިވަނީ އަރަބި ބަހުން މިތޮޅި އަށް ކިޔާނަން ލޫބިޔާ އިންނެވެ. މިނަން ނަގާފައިވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބާމިޔާ ނަގާފައިވާ އުސޫލުންނެވެ. ލޫބިޔާ ތޮޅި އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ފެނު ކައްކައިގެން ކެއުމަށާއި، ރިހަ ކެއްކުމަށެވެ. ލޫބިޔާ ގައި ކެލްސިއަމް، ފޮލިކް އެސިޑް، ވިޓަމިން އޭ ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.

ލޫބިޔާ ގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ އޮށް

އިތުރު ފޮޓޯތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]