ފަތްތޫރަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް

ޅަފަތުގެ ދައުރު

އެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނު

ފިރުކެންފެށި ދައުރު

ނައިބު ތުއްތު/ޖަމާލުއްދީން
ހުތް އަލީ ދީދީ
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ހިނގައި ގަނެވުނުދައުރު

މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ
އިބްރާހިމް ޝިހާބް
މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ
އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ
އަބްދުއްﷲ ޖަލާލުއްދީން
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ފަތްތޫރަ އަކީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީސް އިން މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ މަޖައްލާއެކެވެ. މި މަޖައްލާގައި ތާރީޚާއި ބަހާ ބެހޭ ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކަށް މަޒުމޫނު ލިޔެވިފައި ހުރެއެވެ. ފަތްތޫރަ ފުރަތަމަ ޝާއިޢުކުރެވުނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައި އޮތް ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް އިންނެވެ. މިމަޖައްލާ ނެރެން ފެށުނީ ބަހާއި ބަހުގެ އަދަބަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށެވެ. ފަހުން ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު އުފެދުމުން، މިމަޖައްލާގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެފައިވަނީ މަރުކަޒުގެ ވެސް މަޤްޞަދެވެ. އެއީ ދިވެހި ބަހަށާއި، އަދަބިއްޔާތަށާއި، ދިވެހި ތާރީޚާއި، ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމެވެ.


ފަތްތޫރަ މިބަސް ނެގިފައިވަނީ ވަރަށް އިހުގެ ލިޔުމަކުންނެވެ. އޭރު މިބަސް ލިޔެއުޅުނީ ފަތްތޫރާ މިހެންނެވެ. މާނައަކީ ފަތުވާ ކަމެވެ. ފަތުވާއަކީ ކަންއޮތްގޮތް ބުނެދީ ބަޔާންކޮށް ފާޅުކޮށް ހެދުމެވެ.