ކޮލި ފްލާވަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކޮލި ފްލާވަރު

ކޮލި ފްލާވަރު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Cauliflower)އަކީ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. ކޮލި ފްލާވަރު އަކީ ބޮނޑި ކޮޕީ ، ކޮފީ ފަތް އަދި ބުރޮކޯޅި އާއިލާގައި ހިމެނޭ ތަރުކާރީ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ކުލަތަކުގެ ކޮލި ފްލާވަރު ހުރެއެވެ. އެންމެ އާންމު ވައްތަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފެހި ކޮލި ފްލާވަރު، ދަނބު ކޮލި ފްލާވަރު، ހުދު ކޮލި ފްލާވަރު ، އަދި އޮރެންޖް ކޮލި ފްލާވަރު ހިމެނެއެވެ.

ކޮލި ފްލާވަރު އަކީ ވަރަށް ގިނަ ޞިއްޙީ ފައިދާތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮލި ފްލާވަރު ގައި ހިމެނޭ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި މާއްދާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ފޮލިކް އެސިޑް، އަދި ވިޓަމިން ސީ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ކެންސަރު ވައްތަރުތަކާއި ދުރުކޮށްދޭ، މާއްދާތައް ކޮލި ފްލާވަރު ގައި ހިމެނެއެވެ.ކޮލި ފްލާވަރ އުފައްދާ އެންމެ ގަދަ 10 ޤައުމު — 2005
ޤައުމު އުފެއްދުން (Int $1000) ފުޓްނޯޓް އެފެއްދުން(MT) ފުޓްނޯޓް
ފަންވަތް:PRC 1,653,085 C 7,379,000 F
Flag of އިންޑިޔާ އިންޑިޔާ 1,086,960 C 4,800,000 F
ފަންވަތް:ITA 116,174 C 513,025
 Spain 99,276 C 438,400
ފަންވަތް:FRA 89,470 C 395,100
Flag of އެމެރިކާ އެމެރިކާ 75,981 C 335,530 F
ފަންވަތް:MEX 48,687 C 215,000 F
ފަންވަތް:PAK 46,694 C 206,200
ފަންވަތް:POL 43,026 C 190,000
ފަންވަތް:UK 36,232 C 160,000 F
No symbol = official figure,F = FAO estimate, * = Unofficial figure, C = Calculated figure;

Production in Int $1000 have been calculated based on 1999-2001 international prices
Source: Food And Agricultural Organization of United Nations: Economic And Social Department: The Statistical Devision