ގުރުދާ ޕެޕިލާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ގުރުދާ ޕެޕިލާ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Renal papilla)އަކީ ރީނަލް މިޑުލާގައި ހުންނަ ރީނަލް ޕިރަމިޑްތައް ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި، ގުރުދާ ޅިނދުގެ ތެރެއަށް ހުސްކޮށްލާ ތަނެވެ. މިހިސާބުގައި ހުންނަނީ ޓްރާންސިޝަނަލް އެޕިތީލިއަމް އެވެ.