ހުސައިން ނިޔާޒް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ ޙުސައިން ނިޔާޒް(ހ.ނިޔާސާ ) އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ ޙުސައިން ނިޔާޒް މިހާރު ހުންނެވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްޓާރނަލް ރިސޯސް ގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމްގައެވެ.