ކަނޑުއުނިޔަ އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޖަންބު ކަނޑުއުނިޔަ

ކަނޑުއުނިޔަ އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Nemipteridae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Threadfin bream) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 3 ވައްތަރެއްގެ ކަނޑު އުނިޔައެވެ.