މިލަޓޯނިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިލަޓޯނިން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Melatonin) އަކީސިކުނޑި]]ގެ ތެރޭގައިވާ ޕިނިއަލް ގްލޭންޑް ގައި ހުންނަ ޕިނިއަލޯސައިޓް(Pinealocyte) އިން އުފައްދައި ދޫކުރާ ހޯރމޯން އެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މިހޯރމޯން ދޫކުރަނީ ޕިނިއަލް ގްލޭންޑް އިން ކަމަށް ވިޔަސް ބައެއް ފަހަރު ލޮލުގެ ރެޓިނާ އަދި ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމް ގެ ބައިތަކުން ވެސް މިހޯރމޯން ދޫކުރެއެވެ.