Jump to content

ބޮއްމަސް އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މާބޮއްމަސް

ބޮއްމަސް އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Antennariidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Frogfis) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 3 ވައްތަރެއްގެ ބޮއްމަހެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]