Jump to content

ފަރިހި ދަމުއި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފަރިހި ދަމުއި

ފަރިހި ދަމުއި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Carum carvi)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Caraway) އަކީ ދަމުއީގެ ބާވަތެކެވެ. މިއީ މިނާބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި މިއީ ހަވާދުގެ ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ފަރިހި ދަމުއި އަކީ ހުޅަގު އޭޝިޔާ އަދި ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް ވައްތަރުގެ ޕާން ހެދުމަށް ފަރިހި ދަމުއި ބޭނުންކުރެއެވެ. ފަރިހި ދަމުއި އަޅާ ގަހަކީ ކެރެޓް ގަހާއި ދާދި އެއްސިފަޔަކަށް އިންނަ ގަހެކެވެ. މެދުތެރޭ ޔޫރަޕާއި ސްކެންޑިނޭވިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ކެއުން ތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ފަރިހި ދަމުއި ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. އަދި ބައެއް ވައްތަރު ތަކުގެ ޗީޒް އަށް ރަހަ ޖެއްސުމަށް ފަރިހި ދަމުއި އަޅައި އުޅެއެވެ.