ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޑރ ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު

ޑރ ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު އަކީ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ނުވަތަ ދިރާސާ އިސްލާމިއްޔާ އިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީގައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބެއް ކަމުގައިވާ ޑރ ޙަސަން ސަޢީދުގެ ބޭބެ ޑރ ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު އަކީ ދިވެހި އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދޭސީކަން ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.


ތަޢުލީމީ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އަރަބި ބަހުގެ ޢިލްމު - އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް- އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ- މަދީނާ - ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާ - 1977ން 1979ށް
 • މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމް - ސެކަންޑަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް- މަދީނާ - ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާ - 1982
 • ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން އަރަބިކް އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް- އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ- މަދީނާ - ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާ - 1982ން 1986ށް
 • މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް- ޕްރިލިމިނަރީ މިޑްލް އީސްޓަން ސްޓަޑީޒް - މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިޔާ - 1987
 • މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް- އެޕްލައިޑް ލިންޖިސްޓިކްސް- މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިޔާ - 1994
 • ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ- އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް - މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިޔާ - 1992


އަދާކުރި، އަދި އަދާކުރާ ވަޒީފާތައް / މަގާމްތައް / މެންބަރުކަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ސުލްތާން އޮފް އަމާން، ޕްރޮފެސަރ އޮފް އަރަބް އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް - މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިޔާ
 • ޑިރެކްޓަރ - އޭޝިޔާ އިންސްޓިޓިއުޓް - މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިޔާ
 • ޑިރެކްޓަރ - ސެންޓަރ ފޯރ ދަ ސްޓަޑީޒް އޮފް ކަންޓެމްޕަރަރީ އިސްލާމް - މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިޔާ
 • ޑިރެކްޓަރ - ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެކްސެލެންސް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް - މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިޔާ
 • އެޖަންކްޓް ޕްރޮފެސަރ - ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ - މެލްބަން ޔުނިވަސިޓީ - އޮސްޓްރޭލިޔާ

ލިޔުނު ފޮތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]