ކެރެޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ތަފާތު ކުލައިގެ ކެރެޓްތައް
Daucus carota subsp. maximus

ޞިއްޙީ ފައިދާ

  • މައިމީހާގެ އުރަމަތީގައެންޓި އޮކްސިޑެންޓެކެވެ.
  • ކޮންމެ ދުވަހަކު ކެރެޓް ޖޫސް ބޯނަމަ އެކިއެކި އިންފެކްޝަން ތަކުން ހަށިގަނޑު މިންޖުވުމަށް މަގުފަހި ކުރެއެވެ.
  • ކެރެޓް ލޮލުގެ ފެނުން ރަގަޅުކޮށްދީ، ވިސްނުން ރަގަޅުކޮށް ދެއެވެ.
  • ކެރެޓް ލޭގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ މިންވަރު ތަންޒީމް ކުރުމުގައި އެހީތެރި ވެއެވެ.
  • ގޮހޮރުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކެރެޓަކީ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އެއީ ކެރެޓްގައި ފައިބަރު އެކުލެވޭތީ އެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ


}}