ޙައިޟުނުވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޙައިޟުނުވުން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Amenorrhoea) އަކީ ތަބީއީ ގޮތެއްގައި މައްސަރު ކަންތައް މެދުވެރި ނުވުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އެއީ މައްސަރު ކަންތައް ނުޖެހުން ނުވަތަ މައްސަރު ކަންތައް ލައި ނުގަތުމެވެ.

ވައްތަރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފުރަތަމަ ވައްތަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދެވަނަ ވައްތަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތަބީޢީ ގޮތުން ޙައިޟުނުވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ޙައިޟު ނުވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އާންމު ސަބަބުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ރަގަޅު ކާނާ ނުލިބުން
 • ޑައެޓް ހެދުން
 • އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފަލަވުން ނުވަތަ ފަލަބަލި
 • އާދައިގެ ބައެއް ބަލިތައް
 • ދާއިމީ ބަލިތައް: މިސާލަކަށް ހަކުރު ބަލި، ކެއްސުން ބަލި، ގުރުދާ ފޭލްވުން
 • ބައެއް ކަހަލަ ބޭސްތައް: މިސާލަކަށް ދޭތެރެ ދުރުކުރާ ގުޅަ ބޭސް
 • ލޭގައި ކެރަޓީންގެ ނިސްބަތް މަތިވުން
 • ޖޮގިން ހަދާމީހުންނަށް ބައެއް ފަހަރު ޙައިޟުނުވުން ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހައިޕޯތަލަމަސް ގެ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ހައިޕޯތަލަމަސް އަށް ގެއްލުންވުން: މިސާލަކަށް ސިކުނޑި ދުޅަވުން، ސިކުނޑި ވަށައިގެންވާ ފަށަލަތައް ދުޅަވުން ފަދަ ކަމެއް ސަބަބުން
 • ނަފްސާނީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން: މިސާލަކަށް އުޅޭތަން ބަދަލުވުން، ތިމާގެ މީހަކު މަރުވެ މާބޮޑަށް ދެރަވުން
 • ހައިޕޯތަލަމަސްގެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކާހިތް ނުވުން
 • ފްރޮލިކް ސިންޑްރޯމް
 • ލޯރެންސް މޫން ބީޑްލް ސިންޑްރޯމް
 • ނަފްސާނީ ބަލިތައް: ސިޒޮފްރެނިއާ
 • އިލެކްޓްރޯ ކަންވަލްސިވް ތެރަޕީ ނެގުން ނުވަތަ ދިނުން
 • ބައެއް ކަހަލަ ބޭސްތައް:
 • ފަންކްޝަނަލް ހައިޕޯތަލަމިކް އެމެނޮރިއާ

ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް ގެ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ލޮރައިން ސިންޑްރޯމް
 • ޝީހާން ސިންޑްރޯމް
 • ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑްގެ ޓިއުމަރުތައް
 • ކްރެނިއޯ ފެރިންޖިއޯމާ
 • އެމްޓީ ސެލާ ސިންޑްރޯމް

ތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ގެ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެޑްރީނަލް ގްލޭންޑް ގެ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބިސްރަވަ އިގެ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ބިސްރަވައިގައި ވައިކޮތަޅު ހެދޭ ބަލި
 • ބިސްރަވަ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ބައިތައް ރަގަޅަށް އުފެދިފައި ނެތުން
 • ކެންސަރު، ކެއްސުން ބަލި، އެކްސްރޭ، ކީމަތެރަޕީ އަދި ރޭޑިއޭޝަން ފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދެ ބިސްރަވަ ހަލާކުވުން
 • އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެބިސްރަވަ ނަގައިފައި ވުން
 • ހެލްބަން ބަލި
 • އެންޑްރޯ ބްލާސްޓޯމާ
 • ރެސިސްޓަންޓް އޯވަރީ ސިންޑްރޯމް
 • ޕްރިމެޗުއަރ އޯވަރިއަން ފޭލަރ

ރަހިމު ގެ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ރަހިމު ނެތުން: އުފެދުމުގައި ނެތުން، ނުވަތަ ނުހުރުން، ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ރަހިމު ނަގައިފައިވުން
 • އެޝާމަން ސިންޑްރޯމް
 • ރަހިމުގެ އެންޑޯމީޓްރިއަމް ރޭޑިއޭޝަން، ކެއްސުން ބަލި، ނުވަތަ އެހެން ވެސް ބައްޔެއް، ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަލާކުވުން
 • އެންޑޯމީޓްރިއަމްގެ މަތީ ފަށަލަ ނެގިގެން ދިއުން

ކްރޯމޯސޯމް ގެ ބަލިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ޓާރނަރ ސިންޑްރޯމް
 • ޓެސްޓިކިއުލާ ފެމިނައިޒޭޝަން
 • ސްޕަރ ފީމޭލް ސިންޑްރޯމް

ސަބަބު ނޭގޭ ޙައިޟުނުވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިއީ ޙައިޟުނުވުން ކުރިމަތިވީ ވަކި ސަބަބެއްކަން ބުނެދޭން ނޭގުމެވެ.

ޙައިޟުނުވުން ކުރިމަތި ސަބަބު ދެނެގަތުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޙައިޟުނުވުން ކުރިމަތިވުން ދެވޭ ފަރުވާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އާންމު ފަރުވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަބަބު ދެނެގަނެ ފަރުވާކުރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހޯރމޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާކުރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]