Jump to content

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް
ނަން

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ
ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ،ސާނަވީ

ކުލަ

ފެހި

މޮޓޯ


( )

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙު އަކީ ޅ. ނައިފަރުގައި ހުންނަ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ. މިއީ 50 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މަދަރުސާ އެކެވެ.