ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލް
Jalasch.JPG
ނަން

ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

1998

ފެންވަރު

ސާނަވީ

ކުލަ

ފެހި

މޮޓޯ


( )

ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލް އަކީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހުންނަ ސާނަވީ ސުކޫލް އެކެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]