Jump to content

ހިމަ ގޮދަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ހިމަ ގޮދަން

ހިމަ ގޮދަން(ސައިންޓިފިކް ނަން: Hordeum vulgare)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Barley)އަކީ ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ. ހިމަ ގޮދަނަކީ ވަރަށް ގިނައިން ޖަނަވާރުތަކަށް ކާންދިނުމަށް ވެސް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ޕާން، ފާރޮށި ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހިމަ ގޮދަނުގެ ފުށް ބޭނުން ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިޔަރު، އަދި ބަގުރަލުގެ ތަފާތު ބުއިންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ވެސް ހިމަ ގޮދަން ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފިނި ބުއިންތައް ދަޅުގައި ތައްޔާރު ކުރާއިރު ހިމަ ގޮދަން ބޭނުންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.