Jump to content

ފަންހާމަސް އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ހުޅު ފަންހާމަސް

ފަންހާމަސް އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Scorpaenidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Scorpionfish) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 3 ވައްތަރެއްގެ ފަންހާމަހެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]