ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޑރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން މެދުގައި

ޑރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އިގިރޭސި ވިލާތުގައި ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވި ޑރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ މަގާމްގައި މިހާރު ވެސް ހުރީ ޑރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އެވެ.