Jump to content

ބުރޮކޯޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބުރޮކޯޅިގެ އެންމެ އާންމު ވައްތަރު

ބުރޮކޯޅީ ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Broccoli) އަކީ ބޮނޑި ކޮޕީ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ތަރުކާރީ އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފަތް ފާނޑުގެ އެއްޗެކެވެ.މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ގޮތުން ބުރޮކޯޅީގެ ތަފާތު 3 ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި ފިނި ހިސާބުތަކުގައި ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ މިފަތަކީ ޞިއްޙަތަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ކާނާއެއްކަމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ނޯޓް: ބުރޮކޯޅި އަކީ މިލިޔުންލިޔުނު ފަރާތުން ދީފައިވާ ނަމެކެވެ. މިއީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ނަމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ ކިޔުންތެރިންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ލިޔެލީމެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: