އޮށަނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އޮށަނި ގަހެއް

އޮށަނި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Datura stramonium)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Thorn Apple) އަކީ ބައެއް ކަހަލަ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އޮށެކެވެ.އަދި މިއީ ވިހަ އެއްޗެކެވެ. ތަފާތު ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވުމުގެ ސަބަބުން އޮށަނި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކައިފިނަމަ ވިހަވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި މަރުވާ ފަހަރު ވެސް އާދެއެވެ.