އަލަތަނޑު އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަލަތަނޑު އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Penguipedidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sand perch) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 4 ވައްތަރެއްގެ އަލަތަނޑެވެ.