ކޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކޯ
Girl with prominent (puffy) cheeks.
Latin bucca
Artery buccal artery
Nerve buccal nerve, buccal branch of the facial nerve
MeSH Cheek
Dorlands/Elsevier c_25/12230932

ކޯތާފަތް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Cheek) އަކީ މޫނުގައި ލޮލުގެ ތިރިން ނޭފަތާއި ކަންފަތާއި ދެމެދުގައިވާ ބައެވެ. މިހިސާބުގެ މަސްތައް ހަރަކާތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ނާރަށް ކިޔަނީ ބައްކަލް ނާރވް އެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ކޯތާފަތުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސަރުބީ ޖަމާވެ، ފުފިފައި ހުންނަ ތަން ފެނެއެވެ. ކޯ ވެސް ކިޔަނީ މިތަނަށެވެ.