އަރިމަތީ ދަތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Canine tooth
Azawakh K9.jpg
This dog's longer pointed cuspids show why they are particularly associated with canines.
Gray997.png
Permanent teeth of right half of lower dental arch, seen from above.
Latin dentes canini
Gray's subject #242 1116
MeSH Cuspid

އަރިމަތީ ދަތް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Canines) އަކީ މެދު 4 ދަތް ޖެހިގެން ކޮންމެ ދަތްޕިލައެއްގެ ދެފަރާތުގައި އިންނަ ދަތެކެވެ. މިދަތް އިންނަނީ ކޯން އެއްގެ ބައްޓަމަށެވެ. އަދި ދަތުގެ މޫ ލާފައި އިންނަނީ ބޮޑު އެންމެ މުލެއްގެ ސިފަޔަށެވެ. މިދަތްތަކުގެ އަދަދަކީ 4 އެކެވެ. އެއީ މަތީ ދަތްޕިލައިގައި 2 ދަތާއި، ތިރީ ދަތްޕިލައިގައިވާ 2 ދަތެވެ. ކާތަކެތި ބައިބައިކޮށް ކޮށައި ހެދުމުގައި މެދުދަތްތަކަށް މިދަތްތައް އެހީތެރި ވެދެއެވެ.