ތުނބުޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ތުނބުޅި ލާފައި ހުރި މީހެއް

ތުނބުޅި އަކީ ފިރިހެނުންގެ ދަތްދޮޅިއާއި ކޯތާފަތާއި ކަރާއި މަތީތުންފަތުގެ މަތީގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ފަޅާ އިސްތަށިތަކެވެ. މަތީތުންފަތުގެ މަތީގައިވާ އިސްތަށިތަކަށް ޚާއްޞަ ވެފައިވާ ނަމަކީ މަތިމަސް އެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]