ވައި ނޮޅީގެ ކަފި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ވައި ނޮޅީގެ ކަފި
Conducting passages.
Front view of cartilages of larynx, trachea, and bronchi.
Gray's subject #237 1084
System respiratory
Artery bronchial artery
Vein bronchial vein
Nerve pulmonary branches of vagus nerve
MeSH Bronchi
Dorlands/Elsevier b_23/12198294

ވައި ނޮޅީގެ ކަފި ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Bronchus) އަކީ ވައި ނޮޅި އިން ފުއްޕާމޭ އަށް ވައި ފޮނުވައިދިނުމަށް ވައި ނޮޅީގެ ނިމޭ ހިސާބުން ކަފިވެގެން ދެފަރާތުގެ ފުއްޕާމޭގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ވައިދައުރުވާ ކަފި ތަކެކެވެ. މިގޮތުން ވައި ނޮޅިން ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ފުއްޕާމޭ އަށް ކަތްޕެއް ވަދެފައިވެއެވެ.

ކަނާތު ވައި ނޮޅީގެ ކަފި ކުރުވެފައި، ފުޅާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މިކަފި އިންނަނީ ވައި ނޮޅި އާއި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ސީދާވާގޮތަށެވެ. ކަނާތު ވައި ނޮޅީގެ ކަފި އިންނަނީ ފުއްޕާމޭގެ ތެރޭގައި އިތުރު 3 ބަޔަށް ކަފިވެފައެވެ. ވާތު ވައި ނޮޅީގެ ކަފި އިންނަނީ ފުއްޕާމޭގެ ތެރޭގައި އިތުރު 2 ބަޔަށް ކަފިވެފައެވެ.