ސިކުނޑި ބަދަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސިކުނޑި ބަދަން

ސިކުނޑި ބަދަން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Walnuts)އަކީ ވަތްވަތަށް ހުންނަ ބަދަނެކެވެ. މިބަދަން ހުންނަނީ ސިކުނޑިއަކާ ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ. އެހެންވެ މިވައްތަރުގެ ބަދަނަށް ސިކުނޑި ބަދަން ކިޔަނީ އެވެ. ސިކުނޑި ބަދަން އާއިލާގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބަދަން ތައް ހުރެއެވެ. ސިކުނޑި ބަދަން އާއިލާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ބަދަނަކީ ވެސް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ސިކުނޑި ބަދަން އާއިލާގެ ގަސްތައް 10 މީޓަރުން ފެށިގެން ގޮސް 40 މީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނަށް ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ސިކުނޑި ބަދަން ބޭނުންކޮށްގެން ތެޔޮ އުފައްދައި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. އަދި މިބަދަނަކީ އޮމެގާ-3- ފެޓީ އެސިޑް އެކުލެވޭ ރަގަޅު މަސްދަރެކެވެ.