ކްރަކަޓޯއާ އައިލޭންޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކްރަކަޓޯއާ އަކީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސުމަޓްރާ އަދި ޖާވާ އާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ސަންޑާ ސްޓްރައިޓްގައިވާ ވޮލްކެނިކް އައިލޭންޑް އެކެވެ.