Jump to content

ކްރަކަޓޯއާ އައިލޭންޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކްރަކަޓޯއާ އަކީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސުމަޓްރާ އަދި ޖާވާ އާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ސަންޑާ ސްޓްރައިޓްގައިވާ ވޮލްކެނިކް އައިލޭންޑް އެކެވެ.