ކްރަކަޓޯއާ އައިލޭންޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކްރަކަޓޯއާ އަކީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސުމަޓްރާ އަދި ޖާވާ އާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ސަންޑާ ސްޓްރައިޓްގައިވާ ވޮލްކެނިކް އައިލޭންޑް އެކެވެ.