މަރިޔަމް ޒުލްފާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ މަރިޔަމް ޒުލްފާ

ޑރ މަރިޔަމް ޒުލްފާ އަކީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޕާތުގައި ހުންނަ ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިއަން ޔުނިވަސިޓީ އިން ބިިޒިނަސް ގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ މަރިޔަމް ޒުލްފާ އަކީ ރާއްޖޭގައި އިގިރޭސި ބަހުން މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ މަޖައްލާ އެކްސްޕްލޯރ މޯލްޑިވްސް ގެ އެޑިޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 1997 ވަނަ އަހަރު ޑރ މަރިޔަމް ޒުލްފާ ވަނީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ހެމިލްޓަންގައި ހުންނަ ވައިކަޓޯ ޔުނިވަސިޓީ އިން މާސްޓާރސް ޙާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. ޑރ މަރިޔަމް ޒުލްފާގެ ފިރިކަލުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވާ ސިމް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އެވެ.