ރޮނގުދެމި ކާޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ރޮނގުދެމި ކާޅު

ރޮނގުދެމި ކާޅު(ސައިންޓިފިކް ނަން: Ctenochaetus striatus) އަކީ ފުޅާ އަދި ފަތި ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ މަހެކެވެ. މަހުގެ އަނގަ ވެސް އެހެނިހެން ކަނޑުކާޅެކޭ އެއްގޮތަށް ކުޑައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަރުފަޅުތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން އުޅޭ އެއްބާވަތުގެ މަސްކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މަހުގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ކުލައަކާއި ކުރެހުމެއް ނުހުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މިމަހަށް ސަމާލުކަން ނުދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިއީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަހެކެވެ. މިމަސް އެންމެ ބޮޑުވަނީ 26 ސ.މ އަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އުޅެނީ 30 މީޓަރަށްވުރެ ތިލަ ހިސާބުތަކުގައެވެ.

މަހުގެ ބުރަކަށިމަތީ ކޮތަރީގައި 8 ހަރުކައްޓާއެކު 27 އާއި 30 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަޑުކަށި ހުރެއެވެ. ބަނޑުދަށް ފަރާތު ކޮތަރީގައި 3 ހަރުކައްޓާއެކު 24 އާއި 28 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަޑުކަށި ހުރެއެވެ. މަހުގެ ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ހަނދުފަޅިބުރަށް ކަފިކޮށެވެ. މަހުގެ ކުލައަކީ މުށި ކުލައެވެ. މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި އަޅި ނޫކުލައިގެ ހިމަ ރޮނގުތަކެއް މަހުގެ ދިގަށްވާގޮތަށް ހުރެއެވެ. މަހުގެ ބޮލުގައި އޮރެންޖް ކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ފާޅުކޮށް ފެންނަށް ހުރެއެވެ. ބުރަކަށިމަތީ ކޮތަރިބައިގައްޔާއި، ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ގަދަ ނޫކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ. ކަނޑުކާޅުގެ މިބާވަތަށް ވެސް ކިޔާ ވަކި ޚާއްޞަ ނަމެއް ރިކޯޑް ކުރެވިފައި ނެތުމާއެކު މަހުގެ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ މަހުގައި ހުންނަ ރޮނގުތަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް މަހަށްކިޔާ އިގިރޭސި ނަމާ ޢިލްމީ ނަމާ ގުޅޭގޮތުން ރޮނގުދެމި ކާޅު ކިޔާ ނަންދީފައިވަނީ އެވެ.