ލެމްނިފޯރމްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލެމްނިފޯރމްސް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Lamniformes)އަކީ މިޔަރު ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ އޯޑަރެކެވެ. މިއޯޑަރުގެ މިޔަރުތަކަށް އާންމު ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މެކަރެލް މިޔަރު އޭ ކިޔައެވެ. ވަރަށް މަޝްހޫރު ބައެއް ބާވަތުގެ މިޔަރު މިއޯޑަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މިސާލަކަށް ފެމުނު މިޔަރު ފަދަ މިޔަރު ހިމެނެއެވެ. އަދި ވަރަށް މަދުން ފެންނަ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ދަތްބިޔަ މިޔަރު ހިމެނެނީ ވެސް މި އޯޑަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މި އޯޑަރުގެ މިޔަރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިހާތަނަށް ފާހަގަވެފައިވާ މިޔަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.


އާއިލާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެލޯޕީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިޓަރިނީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލެމްނީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މެގަކަސްމީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިޓްސަކްރިނީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އޮޑަންޓަސްޕިޑީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކަކަރިއަސް

ސޫޑޯކަކަރީޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]