Jump to content

ކަނޑުމަސް އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކަޅުބިލަ މަސް

ކަނޑުމަސް އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Scombridae)އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 11 ވައްތަރެއްގެ ކަނޑުމަހެވެ.

ކަނޑުމަސް އާއިލާގައި ތަފާތު 15 ޖީނަސް އަކުން 55 ވައްތަރުގެ ކަނޑުމަސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުޑަ ވަކި ދެއާއިލާ ކަނޑުމަސް އާއިލާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.