Jump to content

ކަށި އިނގިލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކަށި އިނގިލި.

ކަށި އިނގިލި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Ring finger)އަކީ އަތުގައި މެދު އިނގިލި އާއި، ކުޑަވައި އިނގިލި އާއި ދެމެދުގައިވާ އިގިއްޔެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އަގޮޓި އަޅަނީ މިއިގިލީ ކަމުގައިވާތީ މިއިގިއްޔަށް އަގޮޓި އިގިލި އޭ ވެސް ކިޔައެވެ.

އިނގިލިތައް

ކުޑަވައި އިނގިލި  • ކަށި އިނގިލި  • މެދު އިނގިލި  • ޝަހާދަތް އިނގިލި  • ބޮޑުވައި އިނގިލި