ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

ޑރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް އަކީ ޕީއެޗްޑީ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ސައިކޮލޮޖީ އިން ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. މިވަގުތު ޑރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ގެ ނާއިބު ކަމުގެ މަގާމް ގައެވެ.


އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • މިނިސްޓަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
  • ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
  • ނާއިބު މިނިސްޓަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
  • ޑިރެކްޓަރ - ކުޑަކުދިންގެ ޙައްގުތަކާ ބެހޭ ޔުނިޓް
  • ޑިރެކްޓަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ
  • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ވިމެންސް އެފެއާރޒް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ
  • ޗެއަރޕާސަން - ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން