ބޮނޑި ކޮޕީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބޮނޑި ކޮޕީ ފައިދާހުރި ފަތެއް

ބޮނޑި ކޮޕީ ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Cabbage) އަކީ ފަތްޕިލާވެލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތެކެވެ. ބޮނޑި ކޮޕީ ފަތް ކައްކައިގެންނާއި، ރޯކޮށް ހުއްޓައި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތަށް ވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.