Jump to content

ކާޅު އާއިލާ (މަސް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ލައްޖެހި ކާޅު

ކާޅު އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Acanthuridae)އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 16 ވައްތަރެއްގެ ކާޅެވެ.

ކާޅު އާއިލާގައި ތަފާތު 6 ޖީނަސް އަކުން 80 ވައްތަރުގެ ކާޅު ހިމެނެއެވެ.