Jump to content

ކުރުނބާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކުރުނބާ

ޞިއްޙީ ފައިދާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުރުބާ ފެނަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ބުއިމެކެވެ. ތަފާތު ބޭނުންތެރި އެތަކެއް މާއްދާތަކަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މިބުއިމަކީ ފެޓް މަދު އަދި ކޮލެސްޓީރޯލް އެކުނުލެވޭ ބުއިމެކެވެ. އޮރެންޖް ޖޫހަށްވުރެ ކުރުބާ ފެނުގެ ފައިދާ އިތުރު ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ކުރުބާ ފެނުގައި މައިމީހާ ގާތުންދޭ ކިރުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ ލައުރިކް އެސިޑް ހުރެއެވެ. މިއީ ފަންގަސް ބެކްޓީރިއާ އަދި ވައިރަސް ފަދަ ޖަރާސީމްތައް މަރާލުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިފައިވާ އެސިޑެކެވެ.

ފެކްޓްރީ ތަކުގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ ބުއިންތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރުބާ ފެނުގައި ޕޮޓޭސިއަމް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހުރެއެވެ. މިއީ ކޮލޮރައިޑް ގިނަ އަދި ސޯޑިއަމް މަދު ފެނެކެވެ. މިއީ ތަފާތު މަޢުދަންތައް އެންމެ ގިނައިން އެކުލެވޭ އެއް ބުއިމެވެ. އެހެންކަމުން ބޭރަށް ހިންގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތިވުމުން ބޯން އެންމެ އެކަށޭނަ އެއް ބުއިމަކީ ކުރުބާ ފެނެކެވެ.

ކުރުބާ އިން ލިބޭ އެހެން ފައިދާ ތަކަށް ބަލާއިރު، ހިތުގެ ބަލިތަކުން ދުރުކޮށް، ކޮލެސްޓީރޯލްގެ މިންވަރު ދަށްކޮށްދެއެވެ. ހަކުރު ބައްޔާއި ގޮހޮރާއި، މައިދާގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ދުޅަހެޔޮ ކުރުމުގައި ކުރުބާ ފެން އެހީތެރިވެދެއެވެ. އަދި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައާއި ބާރު ލިއްބައިދެއެވެ. ފަންވަތް:Incubator