ކާސިންޖީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކާސިންޖީ

ކާސިންޖީ(ސައިންޓިފިކް ނަން: Cymbopogon)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: lemon grass) އަކީ ލަންސިމޫ ގަސް ހެން ހެދޭ އެއަށްވުރެ ފަތްތުނި ފަތުގައި މީރުވަސްދުވާ ގަހެކެވެ. ކާސިންޖީ ގަހުގެ ފަތާއި އެގަހުގެ ނިރުގަނޑުގެ މައިގަނޑު ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސުރުވާ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މެލޭޝިޔާ، އިންޑޮނޭޝިޔާ، އަދި ތައިލޭންޑް ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ތައްޔާރުކުރާ ކުޅި ސުރުވާގެ ބާވަތްތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ކާސިންޖީ ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކާސިންޖީ ހެދެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފަތްޕިލާވެއްޔެގެ ގޮތުގައި ކާސިންޖީ ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. ކާސިންޖީ އާއިލާގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރު ހުރެއެވެ.