ކަނާތު ވެންޓްރިކަލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކަނާތު ވެންޓްރިކަލް
Anterior (frontal) view of the opened heart. White arrows indicate normal blood flow.
Interior of right side of heart.
Latin ventriculus dexter
Gray's subject #138 531
MeSH Heart+Ventricles

ކަނާތު ވެންޓްރިކަލް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Right ventricle) އަކީ ހިތް ބެހިފައިވާ 4 ބައިގެ ތެރެއިން ކަނާތް ފަރާތުން ތިރީގައި އިންނަ ބައެވެ. އޮކްސިޖަން އެކުނުލެވޭ ލޭ ޓްރައި ކަސްޕިޑް ވޭލް(Tricuspid valve) ހުރަސްކޮށް ކަނާތު އެޓްރީއަމް އިން ކަނާތު ވެންޓްރިކަލް އަށް އާދެއެވެ. މިގޮތުން ކަނާތު ވެންޓްރިކަލް އަށް ވާޞިލްވި ލޭ ދެން ފޮނުވާލަނީ ޕުލްމަނަރީ ވޭލް(Pulmonary valve) ހުރަސްކޮށް ފުއްޕާމެޔަށް ލޭފޮނުވާ ލޭނާރު(Pulmonary artery) ގެ ޒަރީޢާއިން ފުއްޕާމޭ އަށެވެ.