ކުއްޅަވައް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ކުއްޅަވައް
ކުއްޅަވައް
ދޮންވެފައިވާ ކުއްޅަވަކެއް
ކުއްޅަވައް
އިނގިރޭސި ނަންMangrove Apple
މޭވާކުއްޅަވައް
ސައިންޓިފިކް ނަން(Sonneratia caseolaris)
ކުއްޅަވައް

ކުއްޅަވައް(ސައިންޓިފިކް ނަން: Sonneratia)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: mangrove Apple)އަކީ ބިޔަގަހެއްގައި އަޅާ ހުތް، ކިހަސްމޭވާއެކެވެ. ކުއްޅަވައް ހުންނަނީ، މަތީގައި ބޮޑުތާފަތެއް ހުރެފައި، ފުލުގައި ބޮނޑުނަގުލަށް ހުންނަ ނަރެއްލައިފައެވެ. މިގަހުގެ މުލުން ނިރު (މޮށަވަ) ފަޅާނެއެވެ. ކުއްޅަވައް އަޅާ ގަހަށް ވެސް ކިޔަނީ ކުއްޅަވައް މިހެންނެވެ. ކުއްޅަވައް ގެ ތަފާތު ވައްތަރު ތައް ހުރެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވެސް ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ކުއްޅަވައް ހެދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.


ކުއްޅަވައް